Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

. Wprowadzenie

Regulamin serwisu ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej (pandamoto.pl) oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Dodatkowo mogą Państwo zawierać z nami inne umowy związane z produktami lub usługami, które Państwo od nas otrzymują. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowienia umów dodatkowych będą miały pierwszeństwo.

2. Zakres obowiązywania

Regulamin ma zastosowanie dla wszystkich zamówień składanych przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.
Użytkownik, który się rejestruje, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i zasad przedstawionych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że użytkownik zna i akceptuje niniejszy Regulamin. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić użytkownika o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną. Ponadto użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy są właścicielami i mogą kontrolować wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie. Ponadto dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie mogą być przez nas kontrolowane.

4.1. Wszelkie prawa są zastrzeżone

Użytkownikowi nie udziela się licencji ani innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie wolno używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozprowadzać, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów z tej strony w jakiejkolwiek formie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa.

4.2. Zgłaszanie pomysłów

Nie zgłaszaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną. W takich sytuacjach możemy wcześniej podpisać umowę dotyczącą własności intelektualnej.
Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, to uznajemy, że udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

5. Własność osób trzecich

Nasza strona może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą odnośniki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom Handlowym tych stron trzecich. Opinie wyrażane lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są podzielane lub popierane przez nas.
Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tych stron. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług osób trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z ujawnienia przez Państwa danych osobowych osobom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, przede wszystkim wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem i dozwolonych przez niniejszy Regulamin. Ponadto zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów i ogólnie przyjętych praktyk internetowych.

W związku z tym, nie wolno
  • wykorzystywać naszej strony internetowej lub usług do korzystania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane);
  • wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

W związku z powyższym, użytkownik zaangażowany w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócają działanie, dostępność lub osiągalność strony internetowej ponosi odpowiedzialność przewidzianą prawem.

7. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu możesz zostać poproszony o wybranie hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom swoich haseł, informacji o koncie lub zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług. Nie wolno Ci pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują poprzez użycie Twoich haseł lub kont. Musisz nas natychmiast powiadomić, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu Twojego hasła.

Po zamknięciu konta, nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

8. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta z serwisem Pandamoto.pl

Prezentacja produktów na naszej stronie internetowej stanowi ofertę zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpływu i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszej witryny internetowej zawarta zostaje umowa. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

9. Polityka zwrotów i refundacji

9.1. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również elektronicznie wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie poprzez formularz kontaktowy zawarty na naszej stronie internetowej.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Państwu potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

9.2. Skutki wycofania się z umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostarczenia) bez zbędnej zwłoki.

Zwrot płatności następuje w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użyli Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku nie poniosą Państwo dodatkowych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do tego, co zostało wykonane do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy i dlatego niektóre produkty nie mogą zostać zwrócone lub wymienione. Poinformujemy Cię, czy ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

10. Gwarancje i odpowiedzialność

10.1. Gwarancja dostępności i usług

Żaden z zapisów niniejszej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza gwarancji dorozumianych przez prawo.
Niniejsza strona internetowa i treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak są dostępne”. Powyższe oznacza, że treści mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności i kompletności treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona lub nasze produkty i usługi będą spełniały Państwa wymagania;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość każdego produktu lub usługi zakupionej lub uzyskanej przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej spełni jego oczekiwania.

10.2. Wyłączenie odpowiedzialności

Postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, lub utraty lub uszkodzenia własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do lub korzystania z naszej strony internetowej.

10.3. Odpowiedzialność wobec użytkownika

Nasza maksymalna odpowiedzialność będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup produktów lub usług ze strony internetowej. Wyjątkiem będą sytuacje, w których dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej. Takie ograniczenie będzie miało zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań użytkownika, niezależnie od ich rodzaju i charakteru.

11. Prywatność

Dostęp do usług na naszej stronie wymaga podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Należy przez to rozumieć, że Użytkownik zgadza się podawać informacje dokładne, poprawne i aktualne.

Traktujemy Państwa dane osobowe poważnie i zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności. Nie będziemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania niechcianych wiadomości.

Opracowaliśmy zasady, aby odpowiedzieć na wszelkie obawy dotyczące prywatności, jakie mogą Państwo mieć.
Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie.

15. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. Prosimy o szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania, niezwłocznie go rozwiążemy.

16. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej strony internetowej możemy angażować się w marketing afiliacyjny. W jego ramach otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Możemy również przyjmować sponsoring lub inne formy wynagrodzenia za reklamę od firm.

17. Przeniesienie praw

Użytkownik nie może scedować, przenieść lub podzlecić jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Przeniesienie w całości lub w części swoich praw i/lub obowiązków na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda domniemana cesja z naruszeniem postanowień niniejszego punktu będzie nieważna.

18. Naruszenia postanowień Regulaminu

Naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje, że możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem.
W związku z powyższym  możemy podjąć działania prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Użytkownik niezwłocznie pokryje nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

20. Język

Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w języku polskim.

21. Integralność umowy

Regulamin serwisu, wraz z naszą polityką prywatności, polityką dotyczącą plików cookie  stanowią całość umowy między użytkownikiem a pandamoto.pl w odniesieniu do korzystania z tej witryny.

22. Aktualizacja Regulaminu

Możemy od czasu do czasu aktualizować Regulamin serwisu. Na początku niniejszego Regulaminu podana jest data ostatniej aktualizacji. Powiadomimy Cię na piśmie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie z dniem, w którym przekażemy Ci takie powiadomienie. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji jest równoznaczne z akceptacją przestrzegania i związania się niniejszym Regulaminem. Aby poprosić o wcześniejszą wersję niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z nami.

23. Prawo i jurysdykcja

Regulamin niniejszego serwisu podlega prawu obowiązującemu w Polsce. Oznacza to, że wszelkie spory dotyczące Regulaminu, podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

24. Informacje kontaktowe

Właścicielami tej strony internetowej jest Krzysztof Woś „PandaMoto Serwis motocyklowy”.
Możesz skontaktować się w sprawie niniejszego Regulaminu poprzez stronę Kontakt.

Informacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów znajdziesz na tej stronie.

Regulamin serwisu został ostatnio zaktualizowany w dniu 1.02.2024 r